Informații privind eliberarea duplicatelor actelor de studii

 1. In cazul pierderii, deteriorarii, distrugerii, plastifierii unui act de studii, se elibereaza un duplicat al actului de studii, in urma depunerii urmatoarelor documente:
  • Solicitare de eliberare a duplicatului, adresata rectorului institutiei;
  • Declaraţie scrisa a titularului actului in care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare si împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
  • Copie certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;
  • Doua fotografii ¾ color, realizate recent, pe hartie fotografica;
  • Dovada publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, a anunţului privind pierderea sau distrugerea actului de studii respectiv. In anunt vor fi mentionate: denumirea actului, numele si prenumele titularului, asa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, initiala tatalui, anul finalizarii studiilor, seria si numarul actului respectiv, numarul si data eliberarii acestuia si denumirea institutiei emitente.
  • Actul de studii deteriorat sau plastifiat, in original;
  • Chitanta reprezentand taxa de eliberare, in valoare de 200 de lei, a duplicatului actului de studii.
  • Procura notariala/imputernicirea avocatiala in copie certificata conform cu originalul.

2. Documentele enumerate mai sus se depun, de catre titularul actului de studii în cauza sau de împuternicitul acestuia, la sediul Serviciului Acte de studii, in timpul programului de lucru cu publicul.

3. Eliberarea duplicatului se face in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii. 

Scroll to top