Informaţii privind completarea actelor de studii

1. Activitatea de completare a formularelor actelor de studii se efectuează în termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de două luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului ştiinţific de doctor – în cazul diplomelor de doctor. 

2. Completarea unui act de studii se efectuează computerizat sau prin scriere de mână cu tuş ori cerneală de culoare neagră, citeţ fără ştersături şi fără prescurtări. 

3. Numele titularului, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului actului de studii se scriu cu majuscule, format de tipar, în ordinea înscrisă în certificatul de naştere. 

4. Denumirea localităţii de naştere care se înscrie în actele de studii este cea din certificatul de naştere sau, după caz, noua denumire oficială în vigoare. 

5. Nu se admite modificarea numelui, prenumelui, iniţialei sau a localităţii de naştere ale titularului în actele de studii dacă schimbarea în cauză s-a produs după data absolvirii studiilor. 

6. În situaţia în care titularul îşi schimbă administrativ numele, prin act admnistrativ, poate solicita eliberarea unui duplicat cu noul nume. Titularul trebuie să prezinte actul administrativ din care rezultă schimbarea administrativă a numelui, precum şi celelalte acte de stare civilă cu noul nume. În acest caz, actul/actele de studii eliberate cu numele iniţial se anulează.

Scroll to top