Informații privind eliberarea actelor de studii

Actul de studii se elibereaza titularului/imputernicitului dupa verificarea de catre titular/imputernicit a datelor înscrise pe acesta, pe baza prezentarii documentului de identitate (carte de identitate sau pasaport, valabile).

In situatia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii se elibereaza imputernicitului acestuia, cu aprobarea rectorului institutiei, pe baza unei cereri si a unei procuri autentificata la notariat/imputerniciri avocatiale in copie certificata conform cu originalul, in care sa mentioneze în mod expres faptul ca imputernicitul poate ridica acte de studii de la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Se va specifica, clar, care sunt documentele ce urmeaza a fi ridicate. In cazul in care procura notariala a fost intocmita pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original sau supralegalizata de autoritatile competente ale statului pe al carui teritoriu a fost intocmita, cu exceptia statelor care au incheiat cu Romania conventii, tratate sau acorduri privind asistenta juridica in materie civila, care prevad scutirea de orice legalizare. Se accepta imputernicirile efectuate la ambasadele sau consulatele Romaniei din diverse state. Imputernicirile efectuate sub semnatura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

Unei persoane cu resedinta în strainatate, care adreseaza cererea mentionata la punctul (1), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) tarii respective in România sau al ambasadei (consulatului) Romaniei din tara de resedinta a acesteia.

Actele de studii completate si neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (sot/sotie, ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea institutiei, însotita de copia certificata conform cu originalul a certificatului de deces si de o declaratie pe propria raspundere privind motivele invocate pentru ridicarea actelor de studii respective. La cererea insitutiei, se vor prezenta si alte documente concludente, daca va fi cazul.

Actele de studii se elibereaza pe baza prezentarii „Fisei de lichidare”, din care sa rezulte ca titularul actului de studii nu are datorii fata de ASE.

Actele de studii se elibereaza gratuit în primele 24 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. Dupa acest termen se va percepe taxa de arhivare.

Scroll to top