Informatii

privind eliberarea actelor de studii

  1. Actele de studii se eliberează titularului, o singură dată, în original, pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, valabile) şi fişei de lichidare care atestă că titularul nu are debite faţă de Academia de Studii Economice din Bucureşti.
  1. În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei cereri şi a unei procuri autentificată la notariat care să menţioneze în mod expres faptul ca împuternicitul poate ridica acte de studii de la Academia de Studii Economice din Bucureşti. Se va specifica, clar, care sunt documentele ce urmează a fi ridicate. În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.
  1. (1) Actele de studii completate şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copia legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea actelor de studii respective. La cererea insituţiei, se vor prezenta şi alte documente concludente, dacă va fi cazul.

(2) Unei persoane cu reşedinţa în străinătate, care adresează cererea menţionată la punctul (1), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acesteia.

  1. Actele de studii se eliberează pe baza prezentării „Fişei de lichidare”, din care să rezulte că titularul actului de studii nu are datorii faţă de ASE
  1. Actele de studii se eliberează gratuit în primele 18 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. După acest termen se va percepe taxă de arhivare.